Estatuts

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1

Amb la denominació Associació Cultural CASINO PRADO SUBURENSE es constitueix l’entitat l’any 1877, es regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

Fomentar la cultura i proporcionar als seus associats les activitats pròpies de caràcter, educatiu, recreatiu i social.

Sent la seva finalitat d’ordre cultural i recreatiu, sota cap concepte la Societat podrà projectar-se cap una via de tipus polític, religiós o que pugui perjudicar la convivència entre els associats.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza qualsevol mena d’activitats artístiques (principalment potenciarà la creació i difusió d’arts escèniques com la música, dansa, teatre, circ, cinema, pintura, etc.), activitats esportives, recreatives i de lleure, de recerca i difusió del folklore i la cultura popular catalana i qualsevol altra que desenvolupin el creixement i la cohesió social.

Promoure el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix a Sitges, carrer Francesc Gumà número 6-14     

Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, però no excloent l’àmbit nacional i internacional.

Capítol II. Els membre de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Podran ser socis totes les persones, majors de 18 anys. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta directiva, la qual prendrà la decisió en la primera reunió que tingui i després ho comunicarà a l’assemblea.

Quan la Junta Directiva denegui l’entrada d’algun sol·licitant a soci, serà obligada a donar a conèixer al sol·licitant els motius de no admissió.

 1. Un cop resolta l’admissió per la Junta Directiva, el nou Soci haurà de satisfer la quota d’entrada que s’assenyali.
 2. La Junta Directiva podrà limitar temporalment la inscripció de nous socis, quan ho consideri per els interessos de l’entitat.
 3. La quota que pagaran els socis serà establerta per l’Assemblea General.
 4. Per acreditar la condició de soci caldrà presentar el DNI, l’últim rebut o bé la credencial vigent.
 5. El soci numero 1 segons el llibre registre es considera soci distingit essent convidat d’honor a totes les festes que celebri l’associació, no pagant cap mena de quota i conservant tots els drets.
 6. En arribar un soci als seixanta cinc anys d’edat, podrà sol·licitar la reducció equivalent a la meitat de la quota social, en els següents casos.
 7. Quan compti amb una antiguitat mínima de quaranta anys com a associat.
 8. Quan tingui un fill o fill polític que sigui soci numerari. En els dos casos conservarà tots els drets.
 9. Quan un soci porti més de 50 anys en la llista de l’associació i sobrepassi els seixanta cinc anys d’edat, podrà sol·licitar ser exclòs del pagament de la quota conservant els mateixos drets que els altres socis.
 10. Els socis estan facultats  per assistir ocasionalment a les dependències de la societat, acompanyats de familiars o amics no socis, que habitualment no resideixin a Sitges, sempre que no es tracti d’actes o espectacles amb la taquilla oberta al públic.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General sempre que comptin amb un mínim d’un any com a associat.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius amb excepció de la presidència que com a mínim s’haurà de comptar amb dos anys com associat.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquestes.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin tant dels Estatuts com del règim intern.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Son causes per donar de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General.

Article 8

 1. L’assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar la liquidació de comptes anuals, el pressupost anual, i la memòria d’activitats anual, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim intern.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
 11. Aprovar els contractes d’arrendament superiors a dos anys, o qualsevol tipus de document que impliqui una modificació del patrimoni a favor de tercers.
 12. Aprovar préstecs i facilitats creditícies que tinguin una durada superior a dos anys.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i juny ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 5% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’odre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar un mínim de quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o bé al mail, que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de  persones associades presents o legalment representades.
 2. El 5% dels associats poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte al punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts i del règim intern, la dissolució de l’associació,la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i entre 3 i 12 vocals. Càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de les candidatures que es presentin per constituir la Junta Directiva, que hauran de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 • Mort o declaració d’absència.
 • Incapacitat o inhabilitació.
 • Renúncia notificada a l’òrgan de govern
 • Separació acordada per l’assemblea general
 • Qualsevol altre que estableixin la llei o els Estatuts
 • Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç, l’estat de comptes de cada exercici i la memòria d’activitats anual a l’assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Contractes d’arrendaments i facilitats crediticies.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 • Subvencions o altres ajuts
 • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. Hi ha de figurar les signatures del President, Tresorer i Secretari. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del Tresorer o bé la del President.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 3. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no  pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència.

Article 20

 1. Són pròpies del president les funcions següents:
 2. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 4. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 5. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6. Visar les actes i els certificats confeccionats per secretari/ària de l’associació.
 7. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 8. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident, si n’hi ha, o pel vocal de més edat de la Junta, per aquest odre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria.

Article 21

El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 22

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. La Junta Consultiva

Article 23

En qualitat d’òrgan consultiu de l’Associació, les seves decisions no seran vinculants.

La Junta Consultiva la formaran els següents socis:

 • En forma vitalícia:
 • Els que hagin estat presidents de la Junta directiva o consultiva.
 • El President de la Junta Directiva mentre exerceixi aquest càrrec.
 • Els 5 socis més antics.
 • Qualsevol associat que ho sol·liciti amb una antiguitat superior a 10 anys.
 • Els consultius que siguin escollits per formar part de la Junta Directiva, quan finalitzin aquest període, tornaran a la Junta Consultiva amb tots els drets. Mentre formin part de la Junta Directiva, no podran exercir ni participar en la Junta Consultiva.

La junta consultiva tindrà President, Vicepresident, Secretari i seran escollits per 4 anys.

Capítol VIII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o secció, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals, li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

A cada comissió o grup de treball hi haurà un delegat nomenat per la Junta Directiva.

Capítol IX. El règim econòmic. 

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé ingressos que pugin obtenir-se.
 5. Els beneficis de les activitats organitzades. 

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, que s’han d’abonar per mesos, trimestres, semestres o annual segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries. 

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Capítol X. El règim disciplinari.

Article 28

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses  pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol XI. La dissolució.

Article 29

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi i per acordar-ho caldrà el vot de les nou desenes parts dels socis asembleistes assistents.

Article 30

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat mes en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

CLÀUSULES ADDICIONALS

Primera: Es fa constatar que en aquests Estatuts s’ha pres el criteri d’emprar el gènere masculí com a no marcat; per tant, s’ha d’interpretar que es fa referència, en tots els casos, als dos gèneres: masculí i femení.

Abrir chat
1
Escanea el código
Hola 👋

Benvingut al Casino Prado de Sitges, en que et puc ajudar?