Estatuts

Capítol I. La denominació, els fins, l’organització i el domicili


*Article 1

1.- Amb la denominació CASINO PRADO SUBURENSE, es constitueix l’any 1.877 la Societat, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts.

*Article 2

1.- Els fins de la Societat es fomentar la cultura i proporcionar als seus associats les activitats pròpies de caràcter recreatiu.

2.- Sent la seva finalitat d’ordre cultural i recreatiu, sota cap concepte la Societat podrà projectar-se cap una via de tipus polític, religiós o que pugui perjudicar la convivència entre els associats.

3.- En queda exclòs tot ànim de lucre.

*Article 3

1.- El domicili de la societat s’estableix a Sitges, i radica al carrer Francesc Gumà, nums. 6-14.

2.- L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de la Societat.

La Societat serà representada i regida per:

  • Una Assemblea General
  • Una Junta Directiva
  • Una Junta Consultiva
  • Un ple Directiva
  • Consultiva

 

Capítol II. Els membres de la Societat, els seus drets i les seves obligacions


*Article 4

1.- La Societat es composarà de:

  • Socis Honoraris
  • Socis Numeraris
  • Socis Transeünts

S’entén per Socis Honoraris les persones que pels seus mèrits ho hagin estat anomenats per l’Assemblea, mitjançant vot secret i figurant la proposta en l’ordre del dia.

Podran ser Socis Numeraris, totes les persones d’ambdós sexes, de qualsevol edat. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General mes immediata.

Els Socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Serà Soci Transeünt, tota persona que estigui adscrita a la Societat de forma temporal, per la seva relació exclusiva amb una determinada secció o activitat.

Això sols serà possible en casos en que anteriorment hagi establert el Ple DirectivaConsultiva que així mateix determinarà els deures i drets que els corresponen.

Quan la Junta Directiva denegui l’entrada d’algun sol·licitant a Soci, serà obligada a donar a conèixer al sol·licitant els motius de la no admissió.

2.- Un cop resolta l’admissió per la Junta Directiva, el nou Soci haurà de satisfer la quota d’entrada que s’assenyali.

3.- La Junta Directiva podrà limitar temporalment la inscripció de nous Socis, quan així ho consideri avinent pels interessos de la Societat. Aquesta clàusula no tindrà efecte per als fills dels Socis, que podran inscriure’s en qualsevol moment.

4.- La quota que pagaran els Socis, serà establerta pel Ple Directiva-Consultiva, informant a l’Assemblea en la primera ordinària que es celebri.

5.- Per acreditar la condició de Soci, caldrà presentar el DNI, l’últim rebut, o bé la credencial vigent.

6.- El Soci número 1 –segons el llibre de registre- és considera soci distingit, essent convidat d’honor a totes les festes que celebri la Societat; no pagant cap mena de quota i conservant tots els drets.

7.- En arribar un Soci als seixanta cinc anys d’edat, podrà sol·licitar una reducció equivalent a la meitat de la quota social, en els següents casos:

a) Quan compti amb una antiguitat mínima de quaranta anys a la Societat.
b) Quan tingui un fill o fill polític que sigui Soci Numerari. En ambdós casos conservarà tots els drets.

8.- Quan un Soci porti mes de cinquanta anys en la llista de la Societat i sobrepassi els seixanta cinc anys d’edat, podrà sol·licitar ser exclòs del pagament de la quota, conservant els mateixos drets que els demés Socis.

9.- Els Socis Numeraris que ho desitgin podran sol·licitar una credencial a nom dels seus pares, pares polítics o avis, majors de seixanta cinc anys, que els autoritzarà a assistir al Saló-Café de la Societat i participar dels seus serveis.

10.- Els Socis estan facultats per assistir ocasionalment a les dependències de la Societat, acompanyats de familiars o amics no Socis, que habitualment no resideixin a Sitges, sempre que no es tracti d’actes o espectacles amb la taquilla oberta al públic.

*Article 5

Són drets dels Socis:

1.- Tots els Socis Numeraris que comptin amb un mínim d’un any d’antiguitat podran assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2.- Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3.- Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4.- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Societat, d’acord amb les normes legals i estatuàries.

5.- Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Societat i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6.- Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de la Societat.

7.- Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8.- Rebre informació sobre les activitats de la Societat.

9.- Fer ús dels serveis comuns que la Societat estableixi o tingui a la seva disposició.

10.- Formar part dels grups de treball.

11.- Posseir un exemplar dels estatuts.

12.- Consultar els llibres de la Societat.

*Article 6

Son deures dels Socis:

1.- Comprometre’s amb les finalitats de la Societat i participar activament per assolir-les

2.- Contribuir al sosteniment de la Societat amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3.- Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatuàries

4.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Societat.

*Article 7

Són causes per ser donat de baixa de la Societat:

1.- Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2.- No satisfer les quotes fixades.

3.- No complir les obligacions estatuàries.

Capítol III. L’Assemblea General


*Article 8

1.- L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Societat; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2.- Els Socis, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3.-Tots els Socis queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

*Article 9

1.- L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres dels òrgans de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també refrendar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de la Societat i aprovar la gestió feta per els òrgans de govern.
d) Acordar la dissolució de la Societat.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser Soci o Sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de la Societat. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

*Article 10

1.- L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i març, ambdós inclosos.

2.- L’Assemblea podrà reunir-se en sessió extraordinària, sempre i quan, el president desitgi convocar-la o previ acord de la Junta Directiva, Consultiva o sigui sol·licitat per escrit per el deu per cent dels assembleistes de que es composa. En tot cas, sols es podrà tractar l’assumpte pel que s’esdevingui, i s’haurà de fer constar a la sol·licitud i ser convocada pel president, celebrant-se dintre dels quinze dies de la petició i notificant-la amb deu dies d’anticipació.

*Article 11

1.- L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2.- La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir la Societat.

3.- Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de la Societat. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4.- El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels Socis al local social.

*Article 12

1.- L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de Socis assembleistes presents.

*Article 13

1.- En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de la Societat.

2.- Els acords es prenen per majoria simple de vots dels Socis presents.

3.- Per adoptar acords sobre la separació dels Socis, la modificació dels estatuts o del patrimoni (compres, vendes, hipoteques, etc.,), la dissolució de la Societat, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents.

4.- Les votacions seran públiques en tant en quan el president o a petició d’algun assembleista es sol·liciti que siguin secretes. Seran però obligatòriament secretes les votacions per a nomenaments de directius o consultius.

Capítol IV. La Junta Directiva


*Article 14

1.- Regeix, administra i representa la Societat la Junta Directiva, que componen el president, el vice-president, el tresorer, el vice tresorer, el secretari, el vice secretari, i cinc vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2.- El Ple Directiva-Consultiva podrà augmentar el nombre de directius, sempre i quan siguin escollits per l’Assemblea.

3.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser Socis assembleistes, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions dintre dels vuit dies següents al nomenament que els confirma com a tal.

4.- El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari, amb el vist-i-plau del president, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

5.- En cas de baixes no superiors a tres i solament pel temps que manqui fins a la primera renovació reglamentaria de la Directiva, el Ple Directiva-Consultiva les podrà cobrir amb caràcter interí. En quan el nombre de baixes sigui superior a les esmentades, la Junta Directiva o en el seu defecte la Consultiva, convocarà una Assemblea General Extraordinària, aplicant-se l’article 15.2 del Reglament.

6.- Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per la Societat.

*Article 15

1.- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, renovant-se per meitat cada any sense perjudici que puguin ser reelegits. Així , a la primera meitat cessaran: el President, el Tresorer, el Secretari i tres vocals; a la segona els restants i així successivament, caldrà fer-ho seguint l’ordre i proporció establert. Sols podrà ser reelegit una vegada en el mateix càrrec; passat un any, es podrà ser elegit de nou.

2.- Per escollir els càrrecs de la Junta Directiva, caldrà presentar les candidatures amb un mínim de deu dies d’anticipació a la celebració de l’Assemblea. Les candidatures podran ser obertes i a mes podran ésser completes o incompletes. Podran ser presentades tant per la Junta Directiva com per la Consultiva o bé avalades per un mínim de cinquanta assembleistes. Caldrà que siguin exposades al taulell d’anuncis de la Societat dintre de les 48 hores a la seva presentació.

3.- El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de la Societat.
d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableixen els articles 13.3 i 31 dels estatuts.

*Article 16

1.- La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar la Societat de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la Societat.
d) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
e) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
f) Contractar els empleats eventuals que consideri necessaris. Assumptes d’especial rellevància, com son contractes, contractació de personal fix, possibles perits, etc. seran tractats en el Ple Directiva-Consultiva.
g) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
h) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de la Societat, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
i) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
j) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: – subvencions o altres ajuts – l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
k) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol banc o caixa i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30.
l) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General.
m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de la Societat o que li hagi estat delegada expressament.

2.- No obstant les facultats que li son conferides en aquest article, la Junta Directiva no podrà contraure deutes extraordinaris, que excedeixin dels fons que hagi d’administrar durant el seu mandat.

3.- No podrà tampoc, anular o modificar cap contracte o ajust celebrat pels seus antecessors, sense la prèvia conformitat, en tots els casos, del Ple DirectivaConsultiva.

*Article 17

1.- La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i com a mínim un cop al mes.
2.- S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si es sol·licitada per quatre dels membres que la componen.

*Article 18

1.- La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2.- Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3.- La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

4.- Quinze dies abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, la Junta Directiva avisarà, mitjançant un anunci al taulell d’anuncis , que l’estat de comptes resta a la secretaria a la seva disposició per si desitja examinar-los.

*Article 19

1.- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2.-També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

*Article 20

1.- Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vice-president


*Article 21

1.- Són pròpies del president les funcions següents: a) Dirigir i representar legalment la Societat, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. b) Presidir, dirigir i mantindre l’ordre als debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva, concedint l’ús de la paraula a tots els qui l’hagin sol·licitada i fent que s’acompleixin els acords que es prenguin a les mateixes; autoritzarà els escrits que es dirigeixin a les autoritats i entitats, donarà el vist i plau a les factures que s’han de pagar i el seu vot serà decisiu en cas d’empat. c) Representarà a la Societat en la signatura de tota classe d’escriptures o documents, els quals no seran vàlids sense la seva signatura i serà responsable del acompliment dels Estatuts. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva. 10 2.- El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. Capítol VI. El tresorer i el secretari *Article 22 1.- El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Societat, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en bancs o caixes. 2.- Presentarà a la Junta Directiva, en iniciar-se l’exercici, un pressupost dels ingressos i despeses previstos per al mateix i en finalitzar donarà compte del resultat hagut mitjançant un estat general de comptes que posteriorment serà sotmès al Ple Directiva-Consultiva i després a l’Assemblea General Ordinària. Els llibres de comptabilitat els tindrà a disposició dels socis que ho sol·licitin. 3.- El vice tresorer tindrà al seu càrrec les funcions del tresorer, en absència o malaltia d’aquest i col·laborarà en les tasques que li siguin assignades. *Article 23 1.- El secretari dirigirà la part administrativa de la Societat. Estendrà en un llibre d’actes, les sessions de la Junta Directiva, de l’Assemblea i del Ple de la DirectivaConsultiva i donarà fe dels acords adoptats. Sota la seva responsabilitat es portarà un llibre de registre de Socis per ordre d’antiguitat. 2.- Anualment presentarà la memòria d’activitats que deu ser sotmesa a l’aprovació del Ple Consultiva-Directiva i de l’Assemblea General Ordinària. 4.- El vice secretari tindrà al seu càrrec les funcions del secretari en absència o malaltia d’aquest. Supervisarà el registre de Socis, amb les seves altes i baixes i també la confecció d’un inventari de totes les pertinences de la Societat. 5.- Dels vocals cada any en prendre possessió la Junta Directiva, s’anomenarà els vocals que hauran de dirigir les diferents seccions de la Societat, els quals seguiran en la seva missió les normes que assenyali la Junta Directiva. 11 Capítol VII. La Junta Consultiva *Article 24 La Junta Consultiva la formaran els Socis assembleistes següents: 1.- En forma vitalícia: a) Els que hagin estat reelegits presidents de la Junta Directiva i Consultiva. b) Els que hagin estat a la Junta Directiva i Consultiva, amb un total mínim de quinze anys. c) Els cinc Socis mes antics. 2.- Per elecció: a) Vuit Socis escollits per l’Assemblea. Dos cada any i ho seran per quatre b) Sis Socis escollits per entre els cent més antics. Un per any i ho seran durant sis anys. c) Quatre Socis anomenats per la Junta Directiva. Un per any i ho seran durant quatre anys. d) Quatre Socis anomenats per la Junta Consultiva. Un per any i ho seran per quatre anys. 3.- Els consultius que completin el període d’elecció, segons l’article 24.8 (si n’hi hagués). 4.- El President de la Junta Directiva (mentre exerceixi aquest càrrec). 5.- La Junta Consultiva tindrà: president, vice-president, secretari i vice secretari. Seran escollits per un període de quatre anys; únicament podran ser reelegits una sola vegada, passat un any podran ser elegits de nou. Son pròpies del president de la Junta Consultiva les funcions següents: Presidir, dirigir i mantindre l’ordre als debats, concedint l’ús de la paraula a tots els que l’hagin sol·licitada i farà que s’acompleixin els acords que es prenguin. El secretari estendrà en un llibre d’actes les sessions de la Junta Consultiva. El vice president i el vice secretari tindran al seu càrrec les funcions de president i secretari en absència o malaltia dels titulars. 12 6.- Per a la presentació de candidats a consultius d’elecció per l’Assemblea, se seguiran les mateixes normes que es descriuen a l’article 15.2, referents a la Junta Directiva. L’elecció dels consultius que determinen els apartats [(b) (c) i (d)],d’aquest article, es farà mitjançant votació secreta, en el primer trimestre de l’any, amb anterioritat a l’Assemblea General Ordinària i començaran a regir vuit dies després de l’Assemblea. Tots el consultius d’elecció podran ser reelegits un sol cop, passat un any, podran ser elegits de nou. 7.- La mateixa naturalesa de la seva missió obliga a que siguin incompatibles els membres de la Junta Consultiva amb els de la Directiva. Solament el president de la Junta Directiva formarà part de les dues Juntes i no a títol personal sinó per raó del seu càrrec. En cas d’absència o malaltia d’aquest, podrà ser substituït pel vicepresident. 8.- Quan un membre consultiu, tant si es vitalici com si ho es per elecció, passi a formar part de la Junta Directiva, automàticament serà baixa temporal en la Junta Consultiva. Una vegada finalitzada la seva tasca a la Directiva tornarà de nou a la Consultiva, amb tots els drets, fins a completar el període que en el moment de la baixa mancava per complir. 9.- Atribucions de la Junta Consultiva: En qualitat d’òrgan consultiu de la Societat, precisa de la aprovació d’aquesta Junta per a tot contracte d’arrendament a favor de tercers, de cantina, d’espectacles o del que fora, sempre que ho siguin fins a dos anys (si és per mes temps caldrà que un cop informada la Junta Consultiva, sigui aprovat per l’Assemblea) i per a la realització de tota classe de obres que no siguin de conservació o reparació. Així mateix caldrà que actuï en tant en quan els assumptes que es produeixin a la Societat requereixin de la seva intervenció. Serà també de la seva incumbència atendre a que els pressents estatuts s’acompleixin i es facin complir –com correspon- per la Junta Directiva; per tot això si la Junta infringís la seva missió, la Junta Consultiva serà obligada a cridar-li l’atenció i en cas de continuar dita infracció, podrà vedar allò que ho motivi. 10.- A les reunions de la Junta Consultiva, solament podran assistir els seus components, aquests han d’ ésser convocats amb un mínim de quaranta vuit hores d’anticipació i per escrit, fent constar l’ordre del dia. Es reunirà sempre que ho consideri necessari el seu president o ho sol·liciti el president de la Junta Directiva; també podrà ser sol·licitat per set membres de la Consultiva per escrit, havent de reunir-se en aquest cas dintre de vuit dies de la seva petició i serà tractat solament el motiu perquè s’hagi sol·licitat dita reunió, havent de constar en la convocatòria. Els acords seran presos per majoria simple de vots, entre els consultius presents. Les baixes circumstancials que es produeixen, es cobriran d’acord amb l’article 24.6. Si les baixes son de consultius amb càrrec dins la Junta, es cobriran dintre del mes i solament per el temps que mancava cobrir el causant. 13 Capítol VIII. Ple Directiva-Consultiva *Article 25 1.- El Ple serà format per tots els membres que formen les Juntes Directiva i Consultiva. Serà presidit pel president de la Consultiva, actuant de vice-president primer el president de la Directiva i de segon el vice-president de la Consultiva. Actuarà de secretari el de la Directiva i de vice secretari el de la Consultiva. 2.- La missió del Ple Directiva-Consultiva, serà la de tractar en comú els assumptes rellevants de la Societat, fixar criteris sobre qüestions que han de tractar-se a l’Assemblea i solucionar els assumptes urgents o d’emergència que puguin sorgir en el funcionament de la Societat. Així mateix atendrà totes les funcions que li son encomanades en els Estatuts. 3.- El Ple Directiva-Consultiva, es reunirà cada any amb un mínim de vint-i-cinc dies abans de l’Assemblea Ordinària. També es reunirà durant els mesos d’abril, juliol i octubre per informar dels resultats sorgits dels trimestres precedents. Així mateix podrà reunir-se sempre que ho cregui necessari qualsevol dels dos presidents de les dues Juntes o sigui sol·licitat, per escrit, per vuit dels seus membres. Serà convocada per la presidència amb un mínim de quaranta vuit hores d’anticipació i per escrit, fent constar l’ordre del dia. Els acords es prendran per majoria simple d’entre els assistents. 4.- En cas de necessitat o d’urgència el Ple Directiva-Consultiva estarà facultat per prendre acords sobre assumptes importants que puguin presentar-se en la Societat. En aquest cas, caldrà que figuri a l’ordre del dia amb l’anotació: ASSUMPTE D’URGENCIA, i que els acords siguin presos, en primera convocatòria per les tres cinquenes parts dels components del Ple. Passades vint-i-quatre hores es celebrarà, en cas necessari, una segona convocatòria sent vàlids els acords que es prenguin en aquesta, qualsevol que siguin el nombre d’assistents. Queden exempts els casos d’arrendaments per més de dos anys, compra, venda o hipoteques, que seran reservats a l’Assemblea. A la primera Assemblea que es celebri, el president cal que informi sobre aquests acords presos. 14 Capítol IX. Les comissions, grups de treball o seccions *Article 26 1.- La creació i constitució de qualsevol comissió, grup de treball o secció, de conformitat amb l’article 32, l’han de plantejar els membres de la Societat que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar per escrit les activitats que es proposen dur a terme adjuntant el seu reglament i pressupost. 2.- La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions, grups de treball o seccions, els encarregats dels quals li han de presentar un cop a l’any un informe detallat de les seves actuacions. 3.- A la Junta de cada secció, hi haurà un delegat anomenat per la Directiva que podrà pertànyer o no a la mateixa. Tant en el desenvolupament de les seves activitats com en assumptes de caràcter econòmic, caldrà que s’ajustin sempre a les disposicions que sorgeixin de la Junta Directiva. 4.- Tot això caldrà que sigui aprovat pel Ple Directiva-Consultiva. Capítol X. Patrimoni. Recursos econòmics i pressupost. *Article 27 1.- El patrimoni actual de la Societat es constituït pel conjunt d’edificis on es troba situat el local social, és a dir, al carrer Francesc Gumà, número 6 – 14 i al carrer Jesús, número 51, així com els equips i mobiliari de que disposen les seves dependències. 2.- Tot allò que representi modificacions en el patrimoni, com poden ésser compres, vendes i hipoteques, caldrà que siguin proposades per la Junta Directiva, informada la Junta Consultiva i aprovat per l’Assemblea General Extraordinària. 3.- Els recursos econòmics de la Societat són els que s’obtenen: a) per la recaptació de les quotes dels seus membres. b) del romanent que en puguin resultar de les activitats i festeigs que organitzi la Junta Directiva. c) les subvencions oficials o particulars. d) les donacions, les herències o els llegats. e) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. 4.- Com que la finalitat de l’Entitat és la convivència social de tots els seus components, sense cap ànim de lucre, es tendeix a que el pressupost d’ingressos i 15 despeses, quedi equilibrat, destinant el romanent que es pugui obtenir al millorament de les instal·lacions de la Societat, per a la millor fruïció dels seus integrants. *Article 28 1.-Tots els membres de la Societat tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que es determini d’acord amb aquests Estatuts. *Article 29 1.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. *Article 30 1.- En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en bancs o caixes, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president. Capítol XI. El règim disciplinari *Article 31 1.- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l´expulsió de la Societat, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc. 16 Capítol XII. Dels serveis i festes de la Societat *Article 32 1.- La Societat –atenent a les seves finalitats primordials- s’imposa la missió d’aconseguir que els seus associats trobin sempre en ella, un lloc per l’amistat, la cultura i l’esbarjo. Els socis tindran a la seva disposició, a les dependències de la Societat, els serveis necessaris de cantina, la premsa diària i podran desenvolupar els jocs que siguin lícits, així com agrupar-se en seccions o penyes per a una millor fruïció de les seves afeccions respectives. 2.- Es procurarà que en els espectacles de cinema, teatre, balls, concerts, etc., que es celebrin en els seus locals o jardins, els Socis tinguin una reducció en el preu de les entrades. També procurarà la Junta Directiva, oferir vetllades i activitats de tipus cultural. Tot això condicionat a les possibilitats del pressupost general aprovat per l’Assemblea. Capítol XIII. Disposicions generals *Article 33 1.- Els socis tindran els drets i deures que li siguin atribuïts en aquests Estatuts, i des del moment de formular la seva inscripció, queden obligats a l’estricte acompliment dels mateixos. 2.- La Junta Directiva podrà autoritzar la celebració d’actes públics de caràcter polític, sindical, religiós o relacionats amb assumptes locals de vital interès, amb les degudes garanties i amb les condicions que la mateixa assenyali. 3.- Per modificar, incloure o excloure algun article d’aquest Estatuts –tant si es de forma transitòria com definitiva- caldrà l’aprovació de l’Assemblea General Extraordinària, fent-lo constar en l’ordre del dia de la convocatòria. Capítol XIV. La dissolució de la Societat *Article 34 1.- Podran sol·licitar la dissolució de la Societat, les Juntes Directiva o Consultiva o bé cent Socis amb mes de deu anys d’antiguitat, i sols podrà ser decretada per l’Assemblea General Extraordinària en la convocatòria de la qual s’ha d’expressar l’objecte de la mateixa i per acordar-ho caldrà el vot de les nou desenes parts dels Socis Assembleistes assistents. 17 *Article 35 1.- Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la Societat, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 2.- L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 3.- Els membres de la Societat estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 4.- El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de la Societat, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques. 5.- Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada. Sitges, agost de 2.004 El president El secretari Antoni Montanuy i Vilanova Josep Ant. Pérez i Fernández 18