Reglament intern

Apartat I. Codi de conducta.

 1. En ús de la potestat disciplinaria dipositada per la associació cultural Casino Prado Suburense mitjançant els seus estatuts a l’òrgan de govern definit com Junta Directiva, aquesta delega a un instructor nomenat per la Junta Directiva, la resolució en primera instància de totes les matèries regulades en el present Reglament de Règim Intern.
 2. Les atribucions, normes de funcionament i limitacions de l’instructor vindran regulades per els corresponents estatus de l’entitat en l’Art. 28 i del mateix reglament de règim intern.
 3. Les resolucions de l’instructor seran ratificades per la Junta Directiva i podran ser recorregudes al mateix òrgan amb el termini màxim de tres dies des de la seva notificació.
 4. La notificació, es podrà realitzar per qualsevol de les formes admeses en l´ordenament jurídic espanyol a més de la publicació en el Taulell d’anuncis del Casino Prado Suburense, enviament de correus electrònics de qualsevol forma Tècnica registrat en el registre del Casino Prado Suburense.
 5. El reglament de règim intern del Casino Prado Suburense és aplicable a les següents persones:
  1. Socis a títol individual o membres de qualsevol secció depenent del Casino Prado Suburense.
  2. Clients i beneficiaris dels esdeveniments realitzats pel Casino Prado Suburense.
  3. Empleats i col·laboradors del Casino Prado Suburense.
 6. Les persones identificades en l’article 5 d’aquest règim intern, estaran sotmeses al present reglament en les següents situacions:
  1. Quan participin en esdeveniments representant al Casino Prado Suburense, dintre o fora de les instal·lacions del Casino Prado Suburense.
  2. Quan facin ús o accedeixin a les instal·lacions del Casino Prado Suburense.
  3. Quan estiguin representant de forma Professional o amateur el Casino Prado Suburense.
  4. Quan de la seva actuació se’n derivin conseqüències que afectin negativament els interessos o la finalitat pròpia de l’entitat, que és, fomentar primordialment l’amistat, la cultura i l’esbarjo entre els seus associats, tant dintre com fora de les instal·lacions del Casino Prado Suburense.
  5. En el cas dels empleats i col·laboradors del Casino Prado Suburense, a banda dels anteriors punts, durant el transcurs de la seva jornada laboral tant dintre com fora de les instal·lacions del Casino Prado Suburense.
 7. Les faltes que poden ser sancionades podran esser tipificades com a:
  1. Falta lleu.
  2. Falta greu.
  3. Falta molt greu.
 8. Seran faltes lleus:
  1. La falta reiterada d’assistència o de puntualitat, als esdeveniments o serveis d’obligada assistència.
  2. La reiteració en no vestir l’uniforme reglamentari.
  3. L’incompliment de les disposicions dels responsables de seccions o esdeveniments responsables de les diferents activitats.
  4. La falta de respecte als socis o familiars d’aquests, representants o al personal de servei del Casino Prado Suburense o seccions.
  5. La falta de respecte envers tota persona que portin aparellada decisions preses per els òrgans de govern de l’entitat Casino Prado Suburense.
  6. La falta de respecte als directius del Casino Prado Suburense.
  7. Els insults a qualsevol persona dintre de les instal·lacions del Casino Prado Suburense.
  8. Els insults i la desconsideració, sense provocació, envers socis o familiars en qualsevol situació.
  9. El maltractament i el mal ús del material propi utilitzat dintre de les instal·lacions del Casino Prado Suburense, així com el material del Casino Prado Suburense en qualsevol circumstància, per part de socis, col·laboradors o empleats del Casino Prado Suburense.
  10. Desperfectes que es facin en altres àmbits quan es produeixin per representació o actuació del Casino Prado Suburense.
  11. Efectuar públicament comentaris injuriosos contra l’entitat Casino Prado Suburense o els seus representants.
  12. L’impagament de deutes a tercers en l’exercici de representació de Casino Prado Suburense.
  13. En el cas dels empleats i col·laboradors del Casino Prado Suburense, la participació en jocs d’esbarjo o l’ús de les noves tecnologies per a ús propi i personal, dintre del seu horari laboral.
 9. Seran faltes greus:
  1. L’acumulació de tres faltes lleus en el transcurs de l’any.
  2. Faltar una representació expressa sense justificació.
  3. L’agressió física a companys de secció o els seus familiars, així com al personal del Casino Prado Suburense.
  4. L’agressió física a clients o les seves propietats dintre de les instal·lacions del Casino Prado Suburense.
  5. En cas d’un soci, l’agressió a un altre soci o familiar, encara que es produeixi fora de les instal·lacions de l’entitat.
  6. L’alcoholisme habitual o la ingesta de substàncies prohibides, dintre de les instal·lacions del Casino Prado Suburense o durant la representació externa de qualsevol acte en representació de l’Entitat.
  7. Fumar a les zones no habilitades dintre de les instal·lacions del Casino Prado Suburense.
  8. El furt dintre o en altre lloc durant l’exercici de representació de l’entitat.
  9. El desperfecte que facin membres del Casino Prado Suburense en dependències de l’entitat o altres durant la seva representació.
  10. En el cas dels empleats i col·laboradors del Casino Prado Suburense, la mala pràctica culposa o dolosa en el desenvolupament de les seves funcions, que generin qualsevol mena de perjudici social o econòmic als membres o patrimoni pertanyent al Casino Prado Suburense.
  11. L’apropiació de distincions atorgades al Casino Prado Suburense.
  12. L’incompliment de les sancions imposades per la Junta directiva a una falta tipificada com a lleu.
  13. La falta de respecte o insults públics a qualsevol dels integrants com a socis, empleats i col·laboradors del Casino Prado Suburense en reunions, premsa, fòrums, webs, blogs o altre mitjà de comunicació sigui el que sigui.
 • Seran faltes molt greus:
  1. L’acumulació de tres faltes greus.
  2. La falta de respecte e insults públics a qualsevol integrant dels òrgans de govern de l’Entitat, sigui quin sigui el mitjà de comunicació en que es realitzi.
  3. El robatori dintre de les instal·lacions del Casino Prado Suburense o en qualsevol altre lloc.
  4. L’agressió física a un directiu del Casino Prado Suburense.
  5. La malversació de fons del Casino Prado Suburense.
  6. L’ incompliment de les sancions imposades per la Junta Directiva a una falta tipificada com a greu.
  7. Participar en altres Entitats, en esdeveniments sense permís de la Junta Directiva, tant si son de forma material com personal o com si son en forma presencial o de suport, logístic, econòmic o de publicitari.
 • En el cas de que les persones sancionades tinguin alguna mena de retribució econòmica per part del Casino Prado Suburense el règim de sancions serà el següent:
  1. Les faltes lleus es sancionaran amb multa de 50 a 250 euros i apercebiment.
  2. Les faltes greus es sancionaran amb multa de 250 a 500 euros i separació de la gestió econòmica de l’esdeveniment o secció.
  3. Les faltes molt greus es sancionaran amb la suspensió de la activitat o esdeveniment tant com la retirada de la retribució pactada. Si s’escau amb l’acomiadament disciplinari de l’entitat.
 • En cas dels clients o usuaris dels diferents esdeveniments realitzats a les instal·lacions del Casino Prado Suburense o inclòs fora d’aquestes, però desenvolupats sota la seva producció, el règim de sancions serà el següent:
  1. Les faltes lleus es sancionaran amb apercebiment.
  2. Les faltes greus es sancionaran amb la separació temporal de l’esdeveniment que implicarà la prohibició d’acompanyar dit esdeveniment o activitat.
  3. Les faltes molt greus es sancionaran amb l’expulsió definitiva i prohibició d’accés a qualsevol activitat o esdeveniment de l’entitat.
 • En cas d’empleats o col·laboradors del Casino Prado Suburense el règim de sancions serà el següent:
  1. Les faltes lleus es sancionaran amb multes de 100 a 500 euros i apercebiment.
  2. Les faltes greus es sancionaran amb el canvi de mobilitat funcional del lloc de treball i la suspensió de feina i sou si s’escau.
  3. Les faltes molt greus es sancionaran d’acord a l’estatut dels treballadors, així com els reglaments desenvolupats en els convenis col·lectius aplicables donada la relació existent.
 • En el cas dels socis del Casino Prado Suburense el règim de sancions serà el següent:
  1. Les faltes lleus es sancionaran amb apercebiment i comunicació al taulell d’anuncis del Casino Prado Suburense.
  2. Les faltes greus es sancionaran amb la separació temporal del soci que implicarà la prohibició a participar en actes o esdeveniments, així com comunicació de la infracció en el mitjà públic de comunicació que es cregui convenient.
  3. Les faltes molt greus es sancionaran amb l‘expulsió definitiva de l’entitat així com la prohibició amb qualsevol forma de la seva participació amb qualsevol esdeveniment o activitat organitzada o participada per el Casino Prado Suburense.
 • Quan existeixin circumstàncies atenuants a judici de l’instructor, o be per la trajectòria personal de la persona sancionada dintre de l’ Entitat que així ho justifiquin, la Junta Directiva del Casino Prado Suburense pot disminuir o suspendre la sanció acordada per aplicació del present reglament.
 • L’elecció de l’instructor es realitzarà en seguiment de les normes estatutàries del Casino Prado Suburense, amb temps i forma de l’Article 28.

Apartat II. Tipus de Socis.

 1. Socis honoraris.

Serà soci honorari la persona que pels seus mèrits hagi estat anomenat per l’assemblea, mitjançant vot secret i figurant la proposta en l’odre del dia.

 1. Socis numeraris.

Podrà ser soci numerari, tota persona, major de 18 anys.

 1. Socis transeünts.

Serà soci transeünt, tota persona que s’inscrigui a l’associació de forma temporal per la seva relació exclusiva amb una determinada secció o activitat.

 1. Socis juvenils.

Serà soci juvenil, tota persona menor de 25 anys.

 1. Socis en disposició transitòria.

Els Socis en disposició transitòria son els antics credencials d’assistència en el temps que duri el procés de canvia a socis numeraris. No hi podrà haver cap nova alta de soci en disposició transitòria.

Apartat III. Funcionament Junta Consultiva.

A les reunions de la Junta Consultiva, solament podran assistir els seus components, aquests han d’ésser convocats amb un mínim de quaranta vuit hores d’anticipació, per escrit o per mitjans electrònics, fent constar l’ordre del dia.

Es reunirà sempre que ho consideri necessari el seu president o ho sol·liciti el president de la Junta Directiva.

Presidència i Vicepresidència

Presidir, dirigir i mantenir l’ordre als debats, concedint l’ús de la paraula a tots els que l’hagin sol·licitada.

El secretari

El secretari estendrà en un llibre d’actes les sessions de la Junta Consultiva.

Ple Directiva-Consultiva:

El Ple serà format per tots els membres que formen les Juntes Directiva i Consultiva. Les seves decisions no seran vinculants.

Serà presidit pel president de la Consultiva, actuant de vice-president primer el president de la Directiva i de segon el vice-president de la Consultiva. Actuarà de secretari el de la Directiva i de vice-secretari el de la Consultiva.

El Ple Directiva-Consultiva, es reunirà amb anterioritat a l’Assemblea General ordinària. També es reunirà durant els mesos de Juliol a Setembre per informar dels resultats econòmics sorgits dels semestres anteriors.

Així mateix podrà reunir-se sempre que ho cregui necessari qualsevol dels dos presidents de les dues Juntes.

Serà convocada per la presidència amb un mínim de quaranta vuit hores d’anticipació per escrit o per mitjans electrònics, fent constar l’ordre del dia.

Sitges, a 1 de juny de 2021.

Abrir chat
1
Escanea el código
Hola 👋

Benvingut al Casino Prado de Sitges, en que et puc ajudar?