Per tal de fomentar l’ escriptura i d’estimular la creativitat literària dels nens, nenes i joves de Sitges, el Casino Prado Suburense ha creat i dotat aquest primer premi literari que es regirà per les següents

BASES

1. TEMA:

“#joemquedoacasa“

Experiències i/o vivències, ja siguin verídiques o fictícies, del confinament a casa que ens obliga a fer l’actual Pandèmia del Coronavirus.

2. FORMAT I IDIOMA

Contes i/o Narracions Breus inèdites en Llengua Catalana

3. CANDIDATS/ES

Podran optar-hi totes els nens/nenes i joves de 8 a 21 anys residents a Sitges o alumnes de qualsevol de les escoles sitgetanes.

4. CATEGORIES

Hi haurà tres categories:

Categoria Infantil per els nens i nenes de 8 a 12 anys

Categoria Juvenil pels joves de 13 a 16 anys

Categoria Jove pels nois/noies de 17 a 21 anys

Tots els participants han de ser residents de Sitges o bé ser alumne en qualsevol de les escoles de la població.

5. EXTENSIÓ I FORMAT

Categoria Infantil: de dos a cinc fulls màxim

Categories Juvenil i Jove : de 4 fulls mínim a 10 màxim.

Tots ells de mida DIN A4, amb lletra Arial o similar de cos 12 i interlineat de doble espai i numerats

6. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

Per optar al premi caldrà presentar el treball a la secretaria del Casino Prado Suburense o bé a l’adreça cultura@casinoprado.cat, abans del dia 30 de juny de l’any de cada convocatòria.

Si s’entrega en mà a la secretaria, el treball es presentarà amb pseudònim. A la coberta del treball hi figurarà el títol i el pseudònim. Aquest treball anirà dins d’un sobre gran tancat a l’exterior del qual figurarà: Premi Contes i Narració Breu, el títol del treball i el pseudònim. A més, dins d’aquest sobre gran hi haurà un sobre petit amb el pseudònim a la coberta del mateix i a dins hi figuraran el nom i cognoms de l’autor/a , el nom dels pare/mare/tutor , un telèfon de contacte i l’escola en la que està matriculat/ada.

Si es fa l’entrega mitjançant correu electrònic, s’hauran d’enviar dos correus a cultura@casinoprado.cat

  • En el primer correu, hi constarà el pseudònim de la persona participant i un arxiu adjunt amb el conte.

  • En el segon correu, hi constarà el pseudonim de la persona participant i les dades personals reals (el nom i cognoms de l’autor/a , el nom dels pare/mare/tutor , un telèfon de contacte i l’escola en la que està matriculat/ada)

7. PREMIS

Hi haurà 3 Premis per cadascuna de les categories infantil, juvenil i jove que consistiran en:

1r PREMI

2 entrades per Port aventura o pel Mago Pop o espectacle equivalent i una mensualitat gratuïta per qualsevol activitat del Casino Prado

2n PREMI

Val de compra per abacus de  50 € i una mensualitat gratuïta per qualsevol activitat del Casino Prado

3r PREMI

2 entrades per qualsevol sessió de cinema o teatre programat al Casino Prado i  Una mensualitat gratuïta per qualsevol activitat del Prado

8. JURAT

El Jurat, veredicte el qual serà inapel·lable, el formaran un/a representant del Casino Prado Suburense, un/a representant  de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges, un/a periodista , escriptor/a o poeta/essa de rellevància dins de la societat sitgetana i un/a membre de la comunitat educativa de Sitges.

9. VEREDICTE

El veredicte es farà públic durant el mes de setembre de l’any en curs. Es donarà a conèixer a les pàgines de L’Eco de Sitges i a la pàgina web del Casino Prado Suburense. Si el jurat ho creu convenient, el premi pot ser declarat desert o ex aequo i el seu import dividit entre els diferents treballs. També el Jurat podrà atorgar accèssits en cas que ho consideri oportú.

10. PROPIETAT I DIFUSIÓ DEL TREBALL

Els treballs guanyadors restaràn en propietat del Casino Prado Suburense que en podrà decidir la seva publicació.

11. INCOMPATIBILITATS

No s’ admetran treballs presentats a altres certàmens.Si en el termini d’un any l’organització no publica el treball complert o el resum, l’autor ho podrà fer pel seu compte, fent constar específicament que ha estat premiat amb el Premi de Contes i Narració Breu Casino Prado

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I INCIDÈNCIES

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del Jurat, així com els canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Correspon al jurat la resolució de qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

 


Descarregar bases en PDF


Abrir chat
1
Escanea el código
Hola 👋

Benvingut al Casino Prado de Sitges, en que et puc ajudar?